Tilbage til oversigten
26. november 2017

Det kan betale sig at male vinduer

Introduktion og baggrund

I årene 2001-2010 udrullede Københavns Malerlaug sit første fuldskalaprojekt; et projekt, der skulle vise, hvordan et antal gængse overfladebehandlinger forfaldt over tid. Her blev afprøvet tre forskellige afrensningsmetoder og derpå opbygget nye overflader med forskellige maleprodukter – fra acryl til linolie. Projektet tog udgangspunkt i vinduerne i det fine gamle laugshus’ østfacade ud mod Amaliegade. Baggrunden var, at vore bygherrer, rådgivere og vi som malermestre manglede praktisk dokumentation for, hvad der simpelt hen virkede bedst. Projektet blev fulgt med stor interesse af alle byggeriets parter.

Overfladernes udvikling blev registreret af et uvildigt tilsyn hvert år, hvilket udmøntede sig i en årlig tilsynsrapport.

Vinduesprojektet har stadig sin egen side her på Københavns Malerlaugs hjemmeside. Besøg den her.

Da vinduerne stod over for at skulle renoveres, opstod tanken om at “lege” lidt med overfladerne: Hvordan ville vore leverandører og vi som udførende tilgå disse lettere nedslidte overflader?

Således skal nærværende projekt ses som et eksperiment, hvor både Københavns Malerlaug og de medvirkede leverandører kan drage fælles erfaringer af de behandlinger, som vi på baggrund af leverandørernes rådgivning og produktvalg har anvendt. Hver medvirkende leverandør har fået sit facadeafsnit – A til I.

Leverandørerne har selv bestemt, hvilke produkter de har ønsket at anvende på det enkelte vindue. Malearbejdet er udført på eksisterende bund (totalafrensning var udelukket) – det vil sige bunden, som den ser ud efter det oprindelige vinduesprojekt.

Vinduerne er registreret på facadetegningen herunder. For eksempel er afsnit A1 lig vinduet i kælderplan, A2 er lig vinduet i stueplan, og vindue A3 er lig vindue på første sal.

Oversigt over produkternes vedhæftning

Af nedenstående oversigt fremgår, hvordan de forskellige produkter vedhæfter på den eksisterende overflade. Målingerne er foretaget i juni 2014. Der er tale om et krydssnit med en “karakterskala” på 0-5, hvor 0 er bedst:

Projektet, der løber over fem år, er et fælleseje, der skal knytte leverandørerne og malerfaget tættere sammen, og begge parter skal drage fordel af projektet. Der er tale om et internt projekt, som kun vil blive delt med laugets medlemmer.

Det er vigtigt at understrege, at her ikke bliver peget fingre af nogen: Der er tale om eksperimenter, og projektet skal være “et frit rum” for de medvirkende!

Lauget og leverandørerne mødes en gang årligt og ser på vinduerne sammen, og der udarbejdes en årlig, intern status – se nedenfor!

Resultatet af eftersyn 2015

1. ÅR (SEPTEMBER 2015)

I september 2015 gennemførte de medvirkende leverandører og Københavns Malerlaugs Maletekniske Udvalg en 1. års gennemgang. Overfladerne blev vurderet ud fra følgende parametre:

  • Vedhæftning
  • Afsmitning
  • Slip ved kitfals
  • Algevækst
  • Malingfilm (afskalninger, krakeleringer, slip mv.)

På alle flader vurderedes, at vedhæftningen var tilfredsstillende, der forekom ingen afsmitning eller algevækst, og malingfilmen var intakt. Der konstateredes forholdsvis store mængder smuds. Et nkelt vindue udviste rust på beslag. Det anbefales at holde overfladerne rene med henblik på overfladebehandlingens optimale levetid, eventuelt i forbindelse med pudsning af vinduer.

Resultatet af eftersyn 2016

2. ÅR (SEPTEMBER 2016)

I begyndelsen af september 2016 gennemførte de medvirkende leverandører og Københavns Malerlaug den anden besigtigelse af vinduerne. På flere vinduer anedes nu enkelte rustgennemslag – sine steder som følge af, at vinduerne havde været åbnet – hvilket blev anset for naturligt henset til beslagenes alder.

Parterne besluttede, at besigtigelse i år 3 og 4 foregår fra gadeniveau, mens besigtigelsen i femte og sidste projektår foregår fra lift.

På baggrund af de voldsomme mængder smuds og på baggrund af den anbefaling om rengøring, som parterne formulerede i fjor, blev det besluttet, at halvdelen af de respektive medvirkendes felter bliver renholdt i projektperioden for dermed at kunne drage praktiske erfaringer om rengøringens betydning for behandlingernes levetid.

Resultatet af eftersyn 2017

3. ÅR (SEPTEMBER 2017)

Vinduerne blev som aftalt året før alene besigtiget fra gadeniveau. Besigtigelsen gav ikke anledning til bemærkninger.

arrow-left