Tilbage til oversigten
15. november 2017

Københavns Malerlaugs facadeprojekt

Fuldskala-projekt på Jagtvej 169

Enhver kan se, når en facade trænger til istandsættelse. Afskalninger, revner i pudsen, afsmitning eller almindeligt slid efter graffiti-afrensning taler sit tydelige sprog.

Men hvordan skal facaden istandsættes?

Grundlæggende savner vi – udførende, såvel som bygningsejere og rådgivere – dokumenteret viden om, hvordan materialer, henholdsvis facadesystemer interagerer med den enkelte bund over tid.

ATP Ejendomme stillede i 2013 velvilligt sin mere end 140 år gamle ejendom - Jagtvej 169C på Østerbro i København – til rådighed for et projekt, hvorunder ejendommens nordfacade og gavl blev opdelt i et antal “søjler”, der hver især blev afrenset og malebehandlet forskelligt.

Jagtvej 169 blev opført i 1870 som en del af Aldersro Bryggeri. Bygningen vedblev at huse bryggerivirksomhed frem til 1900, hvorpå der blev indrettet produktion af cigarer og cigarillos. I 1970’erne overtog Det Bedste-koncernen bygningen, inden ATP Ejendomme overtog ejendommen og gjorde den til hjemsted for en række liberale erhverv – frem til nedrivningen sidst i 2020.

Metoder ved facadebehandling

Her er udvalgt i alt tre afrensningsniveauer og 11 gængse facadeprodukter til maleristandsættelsen – emulsions- og silikatprodukter – fra en bred vifte af fagets leverandører. Som under laugets andre to fuldskalaprojekter med vinduer, er der foretaget registrering af facadens tilstand inden istandsættelse – samt af de forskellige afrensningsgrader og malebehandlinger - efter udførelse. Arbejdet blev udført i august-september 2013.

I lighed med tidligere fuldskalaprojekter har en uvildig rådgiver – konsulentfirmaet Overfladeteknik – foretaget et årligt tilsyn af facaden. Under tilsynet er der foretaget registrering ud fra 8 forskellige parametre fra kulør- og glansændring til evt. skader på malingfilmen og tab af lagtykkelse. Resultaterne er blevet offentliggjort i tilsynsrapporter, der har kunnet rekvireres i Københavns Malerlaug, og som endnu kan downloades nedenfor – år for år.

Afslutning og konklusion

Sidste registrering blev foretaget i marts 2020. Ud over konklusionerne af udviklingen fra 2019 til 2020, indbefatter sidste udgave af tilsynsrapporterne en samlet konklusion – hvis man da kan drage en sådan. Nogle produkter klarer sig flot på nogle af de registrerede parametre, andre står stærkt på andre parametre. 

Sådan læses de enkelte registreringer

Man kan gå i dybden med det enkelte parameter ved at aflæse koderne på principskitsen af ejendommen – på rapportens midtersider. Facadens hvide felter er primært behandlet med emulsionsmalinger; de røde med silikatmalinger. Nederst er opremset de otte parametre fra A til H – nogle med en pointskala fra 0 til 3, andre med registreringer i procent. Et detaljeret indblik i hvert produkts “præstation” – kan fås ved at aflæse bogstavkoderne kombineret med talværdierne – facadeafsnit for facadeafsnit.

Første spadestik

Onsdag den 21. august 2013 samledes parterne på Vibenshus Runddel og afslørede et 17×7 meter stort banner, der viste til alle forbipasserende, hvad der nu skulle ske med bygningsfacaden – over de kommende år.

Projektparterne fv.: Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer Glenn Larsen og Kim Almlev, Københavns Malerlaug, Ole Jan Ulrick Petersen. ATP Ejendomme, Jan Pelby, Københavns Malerlaug, Peter Riis Jensen, ATP Ejendomme, Peter Kjølby, Realdania, oldermand Per Vangekjær og malermester, udvalgsformand Flemming Munck (foto: Henrik Nielsen).

Finansiering

Københavns Malerlaugs fuldskalaprojekt på Jagtvej 169 – ville ikke have været mulig uden finansiel medvirken fra Realdania og fra ejendommens ejer, ATP Ejendomme. Begge parter ser, ligesom Københavns Malerlaug, et perspektiv i at generere ny praktisk erfaring for rådgivere, entreprenører og bygningsejere – med henblik på at kunne rådgive mere sikkert og levere en højere kvalitet.

Tilsynsrapporterne

I december 2013 forelå tilsynsrapporten fra første år. Find den og de følgende rapporter nedenfor:

Hvert år i projektårene 2013-2020 – er der foretaget en inspektion af de enkelte felter.

arrow-left